ក្នុង​សន្និសីទ​មហាសន្និបាត​បូក​សរុប​ចំណូល​ចំណាយ​របស់​សហព័ន្ធ​បាល់ទាត់​កម្ពុជា​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧ ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចេញ​ឲ្យ​ដឹង​ហើយ​ដោយ​គិត​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០១​មករា​ឆ្នាំ ២០១៧ ​ដល់​៣១​ធ្នូ​ឆ្នាំ​២០១៧។

សហព័ន្ធ​បាល់ទាត់​កម្ពុជា​បាន​ប្រកាស​ថា​ចំណូល​ដែល​រក​បាន​មាន​ប្រភព​មក​ពី​​ FIFA ($1,855, 745,00) ចំណូល​ពី​សហព័ន្ធ​បាល់ទាត់​ទ្វីប​អាស៊ី​($553, 614,50) សហព័ន្ធ​បាល់​ទាត់​អាស៊ាន ​($96,323.00) និង​ចំណូល​ពី​ការ​ឧបត្ថម្ភ​របស់​ក្រុម​ហ៊ុនដៃគូ​ក្នុង​ស្រុក​ នឹង​ជំនួយ​បន្ទាប់​បន្សំ​ផ្សេង​ទៀត​​សរុប ($7, 713, 690,83)។

តែ​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ​ បើ​និយាយ​លើ​ការ​ចំណាយ​លុយ​មាន​រហូត​ដល់​ទៅ​ ($7, 146,384,27) ដោយ​គិត​ទៅ​លើ​ចំណាយ​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​ផ្សេង​ៗ ការ​ប្រកួត​ក្នុង​ស្រុក ក្រៅ​ស្រុក​របស់​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​គ្រប់​កម្រិត​​នឹង​ប្រាក់​ខែ​គ្រូ​បុគ្គលិក​ទាំង​អស់៕