ក្រុមហ៊ុនផលិតសម្លៀកបំពាក់ និងសម្ភារកីឡានៃប្រទេសថៃ FBT បានធ្វើការវាយឡុកក្នុងនាមជាដៃគូឧបត្ថម្ភលើសម្លៀកបំពាក់ ក្រុមចំនួន២នៅក្នុងលីគលំដាប់ទី៣ និងលីគលំដាប់ទី៤ អង់គ្លេស។

ក្រុមចំនួន២ ដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុន FBT ឧបត្ថម្ភទៅលើសម្លៀកបំពាក់រួមមាន ក្រុម Doncaster Rovers Football Club លេងក្នុងលីគលំដាប់ទី៣ អង់គ្លេស និងក្រុម Crewe Alexandra Football Club ដែលជាក្រុមលេងក្នុងលីគលំដាប់ទី៤ អង់គ្លេស។

ឯកសណ្ឋានក្រុម Doncaster Rovers FC៖

ឯកសណ្ឋានក្រុម Crewe Alexandra FC៖

 

រូបភាព៖ footballshirtculture