តាម​ការ​ប្រកាស​របស់​សហព័ន្ធ​បាល់​ទាត់​កម្ពុជា​ ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ការ​ប្រកួត​ក្នុង​លីក​កំពូល​កម្ពុជា​ នឹង​ចាប់​ផ្តើម​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៣​មីនា​ឆ្នាំ ២០១៨​នឹង​បញ្ចប់​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០៦​ កញ្ញា​ឆ្នាំ ២០១៨។ ចំណែក​ពាន​រង្វាន់​​ហ៊ុន សែន​ខាប់​ នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​នៅ​ថ្ងៃ​ ទី​ ០៧​កុម្ភៈ ​ឆ្នាំ ​២០១៨ ​និង​បញ្ចប់​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​ ០៦ ​តុលា ​ឆ្នាំ ២០១៨។​ ខាង​ក្រោម​ជា​សេច​ក្ដី​លម្អិត៖