ការ​ប្រកួត MMA  ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ QUEST FOR GOLD របស់​ One Championship នៅ​មីយ៉ាន់ម៉ា​​កីឡាករ​កម្ពុជា ​ស ​សី​ បាន​ប្រកួត​ចាញ់​កីឡាករ​ម្ចាស់​ផ្ទះ​មីយ៉ាន់ម៉ា Phoe Thaw ដោយ​សន្លប់​ក្នុង​ទឹក​ទី​មួយ​។ ខាង​ក្រោម​ជា​វីដេអូ​ប្រកួត​ទាំង​ស្រុង៖