ការប្រកួតកីឡាសិស្សវិទ្យាល័យពិភពលោករដូវក្តៅ រឺ ពានរង្វាន់ 29th Summer Universiade 2017 បានត្រូវធ្វើឡើងនៅឆាយនីសតៃបុិ បន្ទាប់ពីធ្វើការបោះឆ្នោតឈ្នះ ប្រេសុីល ដោយលទ្ធផល១៣សម្លេង ទល់៩សម្លេង។

ព្រឹត្តិការណ៍ចំនួន២៧០ ជាមួយ២២ប្រភេទកីឡា បានចាប់ផ្តើមការប្រកួតពីថ្ងៃទី ១៩ ខែ ដល់ ៣០ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៧ ខណៈបច្ចុប្បន្ន កូរ៉េខាងត្បូង ស្ថិតនៅកំពូលតារាងទទួលមេដាយច្រើនជាងគេការប្រកួតកីឡាសិស្សវិទ្យាល័យពិភពលោករដូវក្តៅ មាស៩ ប្រាក់ ៣ និង សំរិទ្ធ៦ សរុបទាំងអស់១៨។

បញ្ជាក់ថារាល់អត្តពលិក និងកីឡាករចូលរូមពានរង្វាន់ Summer Universiade គឺសុទ្ធសឹងតែសិស្សនិសិត្សសាកលវិទ្យាល័យ។