ពានរង្វាន់ FIFA U-17 World Cup 2017 ឥណ្ឌា ទទូលបានសិទ្ធធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ៦ ដល់ ២៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៧ បែងចែកជា៦ពូលមានក្រុមចូលរួមចំនួន២៤ ប្រើនៅកីឡដ្ឋានចំនួន៦ផ្សេងគ្នា។

ការប្រកួតធ្វើឡើងរយៈពេល២៣ថ្ងៃ នឹងប្រើប្រាស់កីឡដ្ឋានចំនួន៦មាន Kolkata ៦៦,៦០០នាក់ Delhi ៥៨០០នាក់ Margao ១៦,២០០នាក់ Guwahati ២៣,៨០០នាក់ Kochi ៤១,៧០០នាក់ និង Mumbai ៤៥,៣០០នាក់។