ការប្រកួតពានរង្វាន់ជើងឯកបាល់ទាត់ក្នុងសាល (Futsal Cup 2017) ឆ្នាំ ២០១៧ នឹងបន្តការប្រកួតសប្ដាហ៍ទី៣ របស់ខ្លួននៅ ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅរសៀលនេះ៕

កម្មវិធីប្រកួតសម្រាប់សប្ដាហ៍ទី៣:

កាលបរិច្ឆេទ

ក្រុម

ប្រកួត

ក្រុម

ម៉ោង

ទីលាន

ថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

7 Makara Youth

Vs

Down Town Sport

​១៤:០០

Clear Arena

Snoul FT

Vs

Daniel FC

​១៥:៣០

Clear Arena

UYFC Meanchey

Vs

UYFC Komchaymear

​១៧:០០

Clear Arena

VK United

Vs

Fan Sport FT

​១៨:៣០

Clear Arena

ថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

Daun Penh FC

Vs

Neath Asia FC

​១៤:០០

Clear Arena

Panda FC

Vs

3G FC

​១៥:៣០

Clear Arena

Home Sport FC

Vs

IP FC

​១៧:០០

Clear Arena

Anachak Baitong

Vs

Ov Mal FC

​១៨:៣០

Clear Arena